Borsa İstanbul Saat Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor? Borsa İstanbul Saat Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor?


Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları halinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.
Hz. Peygamber, “Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” buyurmuştur (Ebu Davud, Salat, 216; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 4/65; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246).

Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün alimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü’l- Hümam, Fethu’l-Kadir, II, 32; Nevevi, el-Mecmu, IV, 349; İbn Kudame, el-Muğni, II, 193).
Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.

Editör: Haber50 Com