Nevşehir Ürgüp SYDV Personel Alım İlanı

Nevşehir Ürgüp SYDV Personel Alım İlanı yayınlandı. Buna göre 1 adet büro görevlisi alınacak. Adaylardan istenecek belgeler ise şöyle:

Nevşehir Ürgüp SYDV Personel Alım İlanı
banner230

ÜRGÜP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup, Vakıflarda personel ile ilgili işlemler personelin işvereni olan Mütevelli Heyetince, İş Kanunu hükümleri ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 34 üncü maddesi gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir.

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne 1 (Bir) kişi olarak Büro Görevlisi ünvanında belirsiz süreli sözleşmeli çalıştırılmak üzere 4 Yıllık lisans mezunu personel alınacaktır.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I - Genel şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da tecilli olmak,

5)Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla tespit edilecektir.)

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından;

-Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun olmak.

-Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.

-Sağlık Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.

-Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak

-Mühendislik Fakültesi mezunu olmak

8) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016-2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

9) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

10) Alınacak alanın tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

11)Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx linkinden ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacak, www.urgup.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak olan mülakata girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen tarihe kadar bizzat evrakları ile Vakfımıza başvuruda bulunacaklardır.

II- Özel şartlar

1) Bay olmak. (Mevcut çalışan 4 personelimizin üçünün bayan olması sebebi ile erkek personel alınacaktır.) Adayın son bir yıldır vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması.

2) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak.

3) Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

4) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, kendini iyi ifade edebilmek, öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olma ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip olmak.

5) Kömür ve gıda dağıtımı vb. saha görevlerinde de bulunacağından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

III - ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. İşe Başvuru dilekçesi Ürgüp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecektir.

2. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

4. Sürücü belgesi fotokopisi

5. 2016-2017 KPSSP3 ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi

6. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

7. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak, başvuru formuna fotoğraf yapıştırılarak teslim edilmesi )

8. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

9. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (Muaf, Tecil, Terhis Belgesi )

10. Sağlık Raporu (Sözleşme imzalama aşamasında istenecektir.)

11. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği

12.Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

IV- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular 16/10/2017 - 30/10/2017 tarihleri arasında sistem üzerinden yapılacaktır. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte İmran Mahallesi Güllüce Cad. Kat.3/7 adresinde bulunan Ayaz İş Merkezindeki Vakfımıza 06/11/2017 günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat başvurarak evraklarını teslim edeceklerdir. Evraklarını belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen adaylar mülakata alınmayacaktır.

2) KPSS şartı bulunan kadrolar için İlan sonucunda alınacak olan personel sayısının 5 (Beş) katı toplamı olan 5 kişi geçerli KPSSP3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat Komisyonunca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Katta bulunan toplantı salonunda 09.11.2017 günü saat 10.00 da mülakat yapılacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak en yüksek mülakat puanı alan aday güvenlik soruşturması sonucuna göre sözleşme imzalamaya çağrılacaktır.

4) Mülakat sınavına çağrıya hak kazanan adaylara T.C Anayasası, kanunları, vatandaşlık bilgileri, mesleki bilgiler, sosyal ve kültürel konular, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 Sayılı 65 yaşını doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Kanunu, 5510 Sayalı Sosyal Sigortalar Kanunu mevzuatları ile ilgili kişiye heyetçe sorular yöneltilecektir. Ayrıca anlama ve ikna kabiliyeti, konuşma şekli (iletişim bilgisi), kılık kıyafeti dikkate alınacaktır.

5) Verilen süre içinde başvuru yapmayan, başvuru sonrasında mülakata davet edilip de gelmeyen veya işe alımdan sonra sözleşme imzalamayan kişiler herhangi bir hak iddia edemez.

6) Mütevelli Heyeti sınavı yapıp yapmamakta serbesttir.

V. DİĞER HUSUSLAR

a) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları Sözleşmeli Personel olup, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarında istihdam edildiğinden, 657 Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle istihdam edilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) tayin talebinde bulunamaz.

c) Vakfımız Başkanlığı başvuru veya mülakat sonucunda personel alıp almama hakkına sahiptir. Bu konuda başvuru sahibi veya mülakata girip mülakatı kazanan aday hak iddia edemez. Başvuru yapan adaylar bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.

VI. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : İmran Mahallesi Güllüce Caddesi Ayaz İş Merkezi Kat:3 Daire :7

Ürgüp- Nevşehir

Tel : 0 384 341 66 67

Ürgüp SYD Vakfı: E-posta: urgupvakif@mynet.com

Adayların iş ve işlemlerle ilgili soracakları sorular için elektronik posta yolunu kullanmaları rica olunur.

VII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananın listesi www.urgup.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Ürgüp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilisine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

YORUM EKLE