10 Şubat 2016 Çarşamba 15:23
75. Yıl İlkokulu Kantin İhalesi Duyurusu
banner230
KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

MADDE-1 : İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adres : Hükümet Konağı Kat: 2-3 Telefon : (0384) 213 79 33/ Dâhili: 147

MADDE-2: İhale edilecek okul kantini

OKUL ADI: 75. YIL İLKOKULU

İHALE EDİLECEK YER: KANTİN

YILLIK MUAMMEN KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ) 3.125,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3: 93,75 TL

MADDE-3: İhale ile ilgili Bilgiler

İhale Usulü: Kantin İhalesi; M.E.B. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddenin 1. fıkrasının g bendi gereğince yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Adres : İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İhale Tarihi : 17.02.2016
İhale Saati : 14:00

MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler

1) Yukarıda ismi belirtilen okul kantinine ait Geçici Teminat Bedeli Nevşehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırılacaktır. Herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi

3) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.

4) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen “Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde ustalık belgesi yoksa sırası ile işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi ve bunların olmaması durumunda kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır.”

5) Nüfus Müdürlüğünden alınma ‘Yerleşim Yeri Belgesi (Son1 ay içerisinde)

6) Vergi Dairesinden alınma Borcu Yoktur Belgesi

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK)’dan alınma İlişiksizlik Belgesi.

8) Yasaklı ve cezalı olmadığına dair Taahhütname,

9) Vergi Dairesi ve SGK Kayıtları yaptıracağına dair Taahhütname,

10) Tebligat adres beyanı, telefon numarası ve varsa faks numarası bildirilecektir.

11) Vergi, Harç ve Teminatların ödeneceğine dair Taahhütname,

12) Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair Taahhütname,

13) İhaleye ortak giriş yapılamaz.

Yukarıda istenilen; 8-9-10-11-12. Maddelere ait Taahhütnameler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.

MADDE-5: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak hazırlanmış istenilen belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekâletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekliflerin Sunulması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi hükmü gereğince komisyon tarafından şartları tutan, belgeleri uygun bulunan bir veya daha fazla istekliden pazarlık usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. Oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

MADDE-6: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

1. İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü ve dördüncü dereceye kadar yakınları katılamazlar

2. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

3. İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

4. Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

5. İhaleye şirket, dernek, vakıf vb. Tüzel kişilikler ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar.

6. Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.

7. Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

MADDE-7: İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

MADDE-8: Teminatın Geri Verilmesi:

Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.

MADDE-9: Özel Hükümler:

1. Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi kapsar.

2. İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan belgeyi l (bir) ay içerisinde Okul Aile Birliğine ibraz edecektir.

3. İhaleyi kazanan işletmeci, İhale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği, 7(yedi) iş günü içinde gerekli şartlan yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı ve sözleşmeyi imzalamakla birlikte ilk altı ay içinde işletmecilikten vazgeçtiği yâda sözleşmeyi fesih ettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı (yıllık kira bedelinin % 6'sı) iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir. Bu durumda ihale idare tarafından belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.

4. Diğer taraftan kendi kusurundan dolayı sözleşmesi fesih edilen işletmeci üzerine ihalelere giremeyeceği yönünde işleticiye bir yıl süre ile men yasağı konularak bu durum Okul Aile Birliği tarafından Müdürlüğümüze yazı ile bildirilecektir.

5. İhaleyi kazanan işletici kantini bizzat çalıştıracak olup, hiçbir surette devir veya temlik yapamaz.

6. İş bu şartnameden doğacak bütün vergi ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye aittir.

7. İş bu İhale Şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Nevşehir Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE-10: Sözleşme Feshi:

(1) Kiraya verilecek yerler için Okul Aile Birliği Yönetmeliği EK-2’de yer alan Kira  sözleşmesi Örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenir.

(2) Okul yönetimi, kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, kiralanan yeri kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde kiracı, sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Kiracı, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

(3) Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin önemli ölçüde farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunu önemli derecede etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedel yeniden tespit edilerek mevcut kiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir.

(4) Birlik ile kiracı arasında düzenlenecek kira sözleşmelerinin bir örneği, okul müdürlüğünce okulun bulunduğu yerdeki defterdarlık veya mal müdürlüğüne gönderilir.

(5) İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılamaz.

MADDE-11:Sözleşmenin feshi, iptali ve kiralanan yerlerin tahliyesi:

(1) Sözleşme süresi içinde;

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,

b) Sağlığa zararlı gıdaların bulundurulması veya satılmasının yetkili mercilerce tespiti,

c) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun inceleme-soruşturma sonucu tespiti,

ç) Kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurması,

d) Kiracının veya çalışanların eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarının inceleme-soruşturma sonucu tespiti,

e) Kiracının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen onbeş gün içinde yerine getirmemesi, hâlinde sözleşme feshedilir.

(2) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshedilmesi hâlinde kiralanan yer tahliye edilmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca tahliye edilir.

(3) Kiralama sözleşme süresi tamamlanmadan işletmecinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi veya işletmecinin sözleşme hükümlerine uymaması veya fesih nedenlerinden birinin gerçekleşmesi sebebiyle birlikçe feshedilmesi ya da tarafların mutabakatı ile sözleşmenin feshedilmesi hâlinde yeniden ihale yapılır.

(4) Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz tahliye edilmezse, EK- 2’de yer alan Kira Sözleşmesi Örneğinde öngörülen ceza tahsil edilir. Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın birlik tarafından feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl/ay kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin varsa alınan kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.

(5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkında aynı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.

 MADDE-12: Hüküm Bulunmayan Haller:

1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî EğitimTemel Kanunu, Borçlar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE-13: Komisyon ihaleyi yapıp-yapmamakta ihalenin gerçek değerini bulmadığı hallerde ihaleyi ertelemekte serbesttir.

MADDE-14: Keyfi olarak ilan edilir.

 KANTİN İHALE KOMİSYONU


Dökümanı İndermek İçin Tıklayınız


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.