20 Aralık 2015 Pazar 16:27
Ziraat Katılım Bankası Kariyer ve İşe Alım
banner230

ZİRAAT KATILIM BANKASI

2016 YILI SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI

Bankamızın Türkiye genelinde bulunan birimlerinde ve açılacak şubelerinde görevlendirilmek üzere;

200 Servis Görevlisi istihdam edilecektir.

Servis Görevlisi Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek

müşterilerimize etkin hizmet sunmaktır.

Servis Görevlisi unvanlı personel, en az 6 ay şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda

çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya

operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

Genel Hususlar

 Servis Görevlisi adayı, Bankamızca açılacak il veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam

edilecek olup, ilan edilen illerde (Ek:1) ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni

olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli

araştırma yapılacaktır.)

 Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,

 Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev

alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,

 Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup,

başka bir İl’e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün

olabilecektir. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri

il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir,

 Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar Bankamız ihtiyaçları ve açılacak şube

takvimine uygun olarak gruplar halinde başlatılacaktır,

 Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

 Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 7 merkezde (Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul

Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir ve Samsun) gerçekleştirilecektir,

 Aday, seçim yaptığı sınav merkezinde sınava girecektir,

 Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile

değiştirebilecektir,

 Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca

onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun

olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

2

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç

kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa

vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü

bulunmamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı

bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama

öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Başvuru Süreci

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Servis Görevlisi unvanı için 27 Şubat 2016 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,

75.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav

hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına

aktarılacaktır). Sınav ücreti 21 Aralık 2015-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Ziraat Bankası ve Ziraat

Katılım Bankası Şubeleri ile Ziraat Bankası internet şubesinden Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi

Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, doğum tarihi ve cep telefonu bilgileri

verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para

yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere

saklanacaktır.

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 21 Aralık 2015-10 Ocak 2016 Pazar günü saat 24.00’e

kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatkatilim.com.tr) erişilebilen Anadolu

Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır.

Başvuru için “Servis Görevlisi Sınavı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve

adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir.

Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,

 Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru

kabul edilmeyecektir,

3

 İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda

bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. İşe alım sürecinden sonra

aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin iş

sözleşmeleri feshedilecektir,

 Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul

etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan

sorumlu olur,

 Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava

alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Sınav Süreci

Sınav Daveti

 Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

 Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 22 Şubat 2016

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet

adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

 Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

 Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 10:00 ’da

başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

 Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik

belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

 Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava

alınmayacaktır.

 Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle

yasaktır.

 Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

 Sınav Süresi: 120 dakika

 Soru Sayısı : 100 adet

 Sınav Konuları:

Genel Yetenek :30 soru

 Genel Kültür :30 soru

 Alan Bilgisi :40 soru

 İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)

 Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli

Evrak Hukuku)

 Muhasebe (Genel Muhasebe)

4

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

 Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup, değerlendirme adayların

tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına

girmek için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı

sınavdan 60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir

tanesidir.

 Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan

adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

 Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi

üzerinden açıklanacaktır.

 Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.

 Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın (www.ziraatkatilim.com.tr)

internet sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

 Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken

belgeler www.ziraatkatilim.com.tr adresi aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

 Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil

edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

 Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

 Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak

ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan

edilecektir.

Ek:1- Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İllerin Listesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.