11 Ekim 2015 Pazar 22:31
Seçim Yasakları Ne Zaman Başlıyor? 1 Kasım 2015 Seçim Yasakları ve Seçim Takvimi
banner230

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı seçim takvimi kapsamında, 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçimleri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları yarından (22 Ekim) itibaren başlayacak.

7 Haziran Seçimlerinde Alınan Seçim Yasakları Nelerdi?

7 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları 28 Mayıs'ta başlayacak ve oy verme gününden önceki gün, saat 18.00'de sona erecek.Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Anket yayınlamak yasak
Oy verme gününden önceki on günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

Bu sürenin dışında yapılacak yayınların, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak. Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve yayınların ilkeleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek.

Törenlere ait yasaklar
Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Aynı süre içinde Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

Başbakan ve Bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olacak. Ayrıca bu süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiç bir memur katılamayacak.

SEÇİM GÜNÜ ALKOL VE SİLAH YASAĞI

 

Seçim günü umuma açık yerlerde içki verenler, satanlar veya içenler, açık ya da kapalı şişelerde içki satanlar ve alanlar 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılacak.

 

Silah taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde 25 günden az olmamak adli para cezasına hükmolunacak.

 

Seçim propaganda matbuatlarının yayınlanması veya ilanına mani olanlar ya da bunları tahrip edenler 3 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılacak.

 

Seçim yasakları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek, ne zaman bitecek gün ve saati, seçim yasaklarına uymayanlara hangi cezalar verilecek bu yazımızda anlatmaya çalıştık. Soru, sorun ve görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilir, haberin daha fazla kişi tarafından duyulması için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

1 kasım 2015 pazar günü yapılacak olan 26. dönem milletvekili genel seçiminde uygulanacak seçim takvimi

NOT: 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili Seçimi

Kanunu'nun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen

Kütükleri Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır

(2839/9; 298/Ek 4).

2- Bu Takvimde geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek Seçim

Kurulunca seçime katılabilecekleri ilân olunan siyasi partiler anlaşılır.

3- Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen

gün, saat 17.00'de sona erer.

4- "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil

günleri de "Seçim Takvimi" açısından normal çalışma günleri gibi

değerlendirilir.

5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde

bu Takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar

partinin il başkanlığı, il'de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi

partinin genel başkanlığı ile yapılır.

6- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı

seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla

düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî

belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde

kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında

tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle

muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin

uygulanmasında geçerli değildir.).

7- Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge

ve kararlardan Resmî Gazetede yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi

parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

31 AĞUSTOS 2015

PAZARTESİ

SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2839/8,9)

1- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten

veri alımının ve güncellemenin durdurulması,

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması,

3- Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,

4- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini

içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e

girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

5- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân

edilmesi,

6- Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının,

saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm

kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-A-C-E),

7- Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday

tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi

(2820/37).

1 EYLÜL 2015

SALI

1- Siyasi partilerin;

a) Hangi seçim çevrelerinde önseçim,

b) Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması

yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (2820/37),

2- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi

usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim

kurullarına bildirilmesi,

 3- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili

üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine

başlanması (2820/42),

4- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması

(Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday

adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41-1).

2 EYLÜL 2015

ÇARŞAMBA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,

güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve

itirazların başlaması (Saat 08.00),

3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve

itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre

düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat

08.00),

5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan

muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, siyasi

partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime

açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin

genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına

gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),

6- Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve

kurullarda görev alacaklara tebligatların yapılması,

7- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim

kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-E),

8- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili

üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin

tamamlanması ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

(2820/42),

9- Önseçim yapacak siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ilgili önseçim ilçe

seçim kuruluna teslimi,

10- Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday

yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini

üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu

başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört

nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820/42-6).

3 EYLÜL 2015

PERŞEMBE

1- Siyasi partilerin;

a) Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine

ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,

b) Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim

çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri

listelerin,

 askıya çıkarılması (Saat 08.00) (2820/42-7),

2- Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması,

3- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Önseçim

sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı

olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41).

4 EYLÜL 2015

CUMA

1- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına

başlanılması,

2- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 3 Eylül 2015 Perşembe günü

askıya çıkarılan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son

günü.

5 EYLÜL 2015

CUMARTESİ

1- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili

üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait

olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820/42-7),

2- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve

seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim

kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü (2820/40-6),

3- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim

ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (Saat

17.00),

4- Önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi

(2820/42-son).

6 EYLÜL 2015

PAZAR

1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda

görev alanlara bildirimin yapılması (2820/41),

2- Sandık yerlerinin ilânı ve ilgili siyasi partilere duyurulması (2820/41-son),

3- Partili üye seçmen kartlarının dağıtımının bitirilmesi,

4- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde

önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının www.ysk.gov.tr

adresinden ilânı (2820/41-son),

5- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yapacakları seçim

çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim

Kuruluna bildirmelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri

düzenlerken il’ini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri

gereklidir.) (2820/37),

6- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı

listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,

7- Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy

pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe

seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1),

8- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy

pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi,

9- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, gerekli seçim araç ve

gereçlerinin önseçim sandık kurulu başkanlarına teslimi ve önseçim sandık

kurulu başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

8 EYLÜL 2015

SALI

ÖNSEÇİM - ADAY YOKLAMASI

1- Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve

düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına

iletmeleri,

2- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını

düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri,

3- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması.

9 EYLÜL 2015

ÇARŞAMBA

 Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı;

1- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00)

2- Bu itirazların karara bağlanması ve ilgililere bildirilmesi (Saat 23.59)

(2820/50).

10 EYLÜL 2015

PERŞEMBE

1- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il

seçim kurullarına itirazların son günü (Saat 15.00) (298/129),

2- İl seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme

tutanaklarına karşı yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat

23.59),

3- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

4- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin

askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,

5- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının

sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen

Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),

6- Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden

sorgulanmasının son günü.

11 EYLÜL 2015

CUMA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile

tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine

yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,

2- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim

Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

12 EYLÜL 2015

CUMARTESİ

Yüksek Seçim Kurulunca il seçim kurullarının ön seçim birleştirme

tutanaklarına yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların ilgili il seçim

kurullarına bildirilmesi.

13 EYLÜL 2015

PAZAR

1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararların gereğinin Yurt

Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü,

2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim

kurullarınca yerine getirilmesinin son günü,

3- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili

olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı (2839/26),

4- Önseçim aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim

Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen

eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51),

5- İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait

listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (Belli bir seçim için parti

adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve

adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış

olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.)

(2820/51-son),

6- Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin

tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim

edilmesi.

14 EYLÜL 2015

PAZARTESİ

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan Yurt

Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil

askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren), siyasi partilere

SİPPORT üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak

karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi ve bu

listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 39, 42, 123),

15 EYLÜL 2015

SALI

Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi

içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123).

16 EYLÜL 2015

ÇARŞAMBA

Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi

içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca

karara bağlanmasının son günü (298/123),

17 EYLÜL 2015

PERŞEMBE

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki

değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen

kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat

15.00),

2- Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması

(saat 23.59).

18 EYLÜL 2015

CUMA

1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel

Müdürünün; 298 sayılı Kanun'un 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı

şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim

Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat

17.00),

2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca

karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,

Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak

değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya

çıkarılması,

4- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine

ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi

karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar

vermelerinin son günü (2839/20),

5- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son

günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına

eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21),

6- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim

Kuruluna bildirilmesinin son günü,

7- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin

incelenmesine başlanması.

19 EYLÜL 2015

CUMARTESİ

1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe

seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların

ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne

işlenmesinin bitirilmesi,

2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre

seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından

çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

20 EYLÜL 2015

PAZAR

1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

2- Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi,

3- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer

bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),

4- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri

ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi

sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili

organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi

(Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23),

5- Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan

bağımsız adaylar hakkındaki eksikliklerin Resmî Gazetede ve

www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması/yayınlanması.

21 EYLÜL 2015

PAZARTESİ

1- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının

tamamlanması ve ilgililere tebliği,

2- a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım

ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması,

b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması

ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.

22 EYLÜL 2015

SALI

1- Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki

eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15),

2- Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü.

23 EYLÜL 2015

ÇARŞAMBA

1- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi

işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu

başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazetede

yayınlanması/yayımlanması (2839/20-2),

2- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları

tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2839/20),

3- Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim

Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23).

24 EYLÜL 2015

PERŞEMBE

1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların

son günü (Saat 15.00) (298/125; 2839/22),

2- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların

incelenmesinin ve karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

25 EYLÜL 2015

CUMA

1- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda

meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili

adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de

iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125;

2839/23),

2- İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz

üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak

itirazların son günü (2839/22).

26 EYLÜL 2015

CUMARTESİ

1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm

il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilmesi,

davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim

kurulunca kura çekiminin yapılması (2839/26-d),

2- Kura tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna

bildirilmesi,

3- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan

itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek

Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,

4- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna

bildirilmelerinin son günü,

5- İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları

nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim

Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi.

 

27 EYLÜL 2015

PAZAR

1- İlçe seçim kurulu başkanınca, siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle

görüşerek seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün

sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim

bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere sandık

kurulu başkan adaylarına ilişkin listenin düzenlenmesi (298/22-1),

2- Kurulun siyasi partili üyelerinden, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin

birer liste düzenleyerek başkanlığa verilmesinin istenilmesi (298/22-1, 2),

3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,

4- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe

seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi.

28 EYLÜL 2015

PAZARTESİ

1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce

tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,

2- İlçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerince, sandık kurulu başkan

adaylarına ilişkin listelerin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin son

günü (Saat 15.00),

3- İlçe seçim kurulu başkanınca ve ilçe seçim kurulunun siyasi partili

üyelerince önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu

başkanlarının belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,

4- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim

çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere;

a) İl seçim kurullarına,

b) Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere

ilgili mercilere

gönderilmesi (2839/24).

5- Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri

ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı

(2839/24),

6- Yüksek Seçim Kurulunca;

a) Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında

kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir

plân dâhilinde dağıtımına başlanması,

b) Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin ilgili seçim

kurullarına gönderilmesine başlanılması,

29 EYLÜL 2015

SALI

1- İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin

belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü

(298/60-7),

2- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi

partilerce verilmesinin son günü (298/23-2),

3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış

temsilciliklere gönderilmesine başlanılması.

30 EYLÜL 2015

ÇARŞAMBA

Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanması

(298/23-2).

1 EKİM 2015

PERŞEMBE

1- Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam

yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),

2- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat

08.00) (298/119-1).

2 EKİM 2015

CUMA

1- Aynı ilân ve reklam yerleri için birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın

talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin

yapılması (Saat 11.00),

2- İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların

yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin

belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),

3- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak

şikâyetlerin son günü (298/119-1).

4 EKİM 2015

PAZAR

1- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim

kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).

2- Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile

gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim

çalışmalarının tamamlanması,

5 EKİM 2015

PAZARTESİ

 Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen

kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).

6 EKİM 2015

SALI

 İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partilere ve

bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

7 EKİM 2015

ÇARŞAMBA

 Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı

yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü

(298/119-2).

8 EKİM 2015

PERŞEMBE

1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE

BAŞLANMASI,

3- Siyasi partilerin, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı

olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

9 EKİM 2015

CUMA

1- Birden fazla siyasi partinin, aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis

talebinde bulunmaları halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),

2- Siyasi partilerin yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin

belirlenmesi ve ilanı(Saat 16.00),

3- Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla

başvuru olması durumunda ad çekme işleminin yapılması ve bildirilmesi

(Saat 16.00).

10 EKİM 2015

CUMARTESİ

1- Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda

görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde

görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1),

2- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak

olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten

dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.

11 EKİM 2015

PAZAR

 Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak

olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten

dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi,

12 EKİM 2015

PAZARTESİ

 Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda

başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak

temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek

Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).

13 EKİM 2015

SALI

 Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda

konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim

Kurulunca ad çekilmesi (298/54).

14 EKİM 2015

ÇARŞAMBA

 Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık

kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin

SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi.

15 EKİM 2015

PERŞEMBE

 Sandık seçmen listelerine sandık alanı ve sandık kurulu görevlileri şerhinin

işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

 

22 EKİM 2015

PERŞEMBE

1- PROPAGANDA SERBESTLİĞİNİN VE BİR KISIM SEÇİM

YASAKLARININ BAŞLANGICI (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),

2- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

3- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim

araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına

başlanılması (298/68).

 

25 EKİM 2015

PAZAR

1- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA

ERMESİ,

2- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),

3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

26 EKİM 2015

PAZARTESİ

1- Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

2- Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini

içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),

3- Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu

başkanlıklarına Örnek: 16 No.lu Tutanak karşılığı iadesi (Görevliler 25

Ekim 2015 Pazar günü akşamına kadar herhangi bir nedenle

dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade

ederler),

4- Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 25 Ekim 2015 Pazar gününe

kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları

hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere

ilânı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri

tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim

edilir).

28 EKİM 2015

ÇARŞAMBA

 İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu

başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

29 EKİM 2015

PERŞEMBE

 Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin

kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.

30 EKİM 2015

CUMA

 Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen

listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

31 EKİM 2015

CUMARTESİ

 Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00) (298/49, 52).

1 KASIM 2015

PAZAR

 OY VERME GÜNÜ

 Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

Son Güncelleme: 11.10.2015 22:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.