Nevşehir Belediyesi Ekim ayı toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

Valimiz İnci Sezer Becel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi Valimiz İnci Sezer Becel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi

NEVŞEHİR(MHA) Eim ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimini, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut açtı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince 2020 - 2021 – 2022 Mali Yıllarına ait Bütçelerin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4447 Ticaret sicil numarasıyla kayıtlı olarak faaliyete başlayan Nevşehir Belediyesi Tanzim Satış Fon Müdürlüğü Ekmek Fabrikası’nın herhangi bir faaliyet alanı olmaması sebebiyle kapatılmasına ve Ticaret sicil kaydının silinmesine oybirliğiyle karar verildi.

Belediyenin makam ve hizmet birimlerinde kullanılmak üzere 2 adet sıfır ve 39 adet ikinci el araç olmak üzere toplamda 42 adet aracın satın alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca yayımlanan "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" in "Yetki ve Yönetim" başlıklı 5. Maddesinde "... ilgili idarelerden yetki alarak Bakanlıkça da koruma amaçlı imar planları yaptırılabilir." Hükmüne göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü' ne plan yapma yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü müzekkeresince 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereği Birim Müdürleri ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

İlimiz (Merkez) geneli için Revizyon İmar Planı yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Nevşehir İl Özel İdaresi’nin kamulaştırma kapsamında bulunan şehrimiz imar planında İlkokul Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyeye ait Emek Mahallesi, 70 ada, 792, 793, 794 parseller, 2000 Evler Mahallesi, 1157 ada, 247, 248, 288 parseller, 15 Temmuz Mahallesi, 1885 ada 6 parsel ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 2182 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2183 ada, 1, 10, 11, 12 parseller, 2313 ada, 11 parsel ve 3044 ada, 1 parselin tam veya hisseli olarak 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine göre Nevşehir İl Özel İdaresine satış, takas ve mahsuplaşma yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine, Nevşehir İl Özel İdare’sine satış, takas ve mahsuplaşma iş ve işlemleri ile birlikte BSK (Bütümlü Sıcak Asfalt) alımı için Nevşehir İl Özel İdaresi ile protokol imzalanmasına,  oybirliğiyle karar verildi.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin söz konusu talepler doğrultusunda Trafo Alanı olarak imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketi sermayesinin ve hisselerinin tamamı Nevşehir Belediyesine ait olan bir kamu şirketidir. Belirtilen mevzuat çerçevesinde; gerekli hukuki ve idari sürecin tamamlanması kaydıyla; Belediyeye ait kullanılmayan gayrimenkullerin, ekli listedeki iktisadi varlıkların, iktisadi faaliyet konusu imtiyaz haklarının,

elektronik denetim sistemi ile ilgili hakların, ekli listedeki otoparklar ve yol üstü otopark işletmeciliğinin Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketine 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine; iş ve işlemlerin Belediye Encümeni tarafından yürütülmesine ve gerekli evrakın imzalanması için Belediye Başkanı Rasim Arı’ya yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

5393 Sayılı Kanunu’nun 18. Maddesi’nin (f) ve 59. Maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. ve 97. Maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2020 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin görüşülmek üzere Gelir Tarife Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Belediyece ihtiyaç duyulmayan 50 FE 523 plakalı çekme belgeli, motor no: 38094050367981, şase no: NMB 37104352001786 olan Yol Süpürme Aracı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi ile Taşınır. Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. Maddesi gereğince, İlimiz Kavak Belediyesine hibe edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Türkiye ve Bosna Hersek’ten belediyelerin stantlarla kendi şehirlerinin tanıtımını yapacakları ve çeşitli kültürel etkinliklerin olacağı Bosna Türkiye Kardeşlik Derneği tarafından düzenlenen 8. Bosna Türkiye Kardeşlik günlerine Belediyemiz adına bir heyetin görevli olarak gitmelerine adlarına hizmet pasaportu çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Kardeş şehir ilişkileri ile ilgili temaslarda bulunmak üzere 3-7 Kasım tarihleri arasında görevli olarak Almanya’nın Neuss Şehri'ne Belediye adına bir heyetin görevli olarak gitmelerine, adlarına hizmet pasaportu çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin d ve e bendinde en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılmış miktarının %10’nu geçmemek üzere kredi kullanılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

İlimiz Cevher Dudayev Mahallesi, 795 ada, 3 ve 15 nolu parsellerde Turizm amaçlı imar planı yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Kasım ayı meclis toplantısının 1 Kasım Cuma günü saat 18:00’de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.