12 Ocak 2016 Salı 21:44
AÖF  Sınavlarında Görevli  Öğretmenlerin Sınav Yerleri Belli Oldu
banner230
 SINAVLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER SINAV ADI: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
SINAV TARİHİ ve SAATİ: 23 Ocak 2016 Saat 09:30 ve 14:00; 24 Ocak 2016 Saat 09:30 ve 14:00
SINAV MERKEZLERİ: TÜRKİYE: 81 İL, 15 İLÇE; KKTC: LEFKOŞA
 SINAV KURALLARI:
 1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
 2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
 5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.
6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.
7. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 8. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
9. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 10. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
 11. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:
 a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,
c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,
d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
 f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,
h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
 i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
 12. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler. 13. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.
14. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.
 15. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
16. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
 17. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.
18. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
19. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
 20. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.
21. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
Salon Başkanının görevleri
 MADDE 12 ‒ Salon Başkanının görevleri şunlardır:
 a) “Sınav Yönergesi”ni okur, görevli olduğu binaya sınav saatinden en az 1 saat önce gelir. “Sınav Görev Listesi”ni geliş saatini belirterek imzalar ve “Gözetmenler” ile birlikte görevli olduğu salonu gözden geçirir.
b) Cep telefonu vb. mobil cihazlarını sınav süresince kapalı konumda tutar.
c) “Bina Sınav Sorumlusu”ndan “Salon Sınav Paketi”ni teslim alır. Salonda farklı kitapçık kodlarıyla sınava giren aday varsa veya salon kapasitesi belirli bir sayının üzerindeyse, aynı salona ait birden fazla sınav paketini teslim alır.
ç) “Salon Sınav Paketi”ni talimata uygun şekilde ve sınav evrakına zarar vermeden açar. “Salon Sınav Paketi” ve içeriği zarar görürse tutanak düzenleyerek durumu “Bina Sınav Sorumlusu”na bildirir.
 d) Aday “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen; sınav merkezi, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınava girmek zorundadır. Adayın “Sınav Giriş Belgesi”ni “Gözetmen” ile birlikte kontrol ederek salona yanlışlıkla gelen adayları kendi salonlarına yönlendirir.
e) Adayın sınava girmek için gerekli belgelerinin kontrolü sırasında adayın kimliğinden kuşkulanırsa, durumu “Bina Sınav Sorumlusu”na bildirir ve bu Yönergenin “Adayların Kimlik Denetimi” başlığındaki kurallara göre işlem yapar.
f) Sağlık sorunu, sınav merkezi değişikliği vb. nedenlerle sınav salonuna sonradan yerleştirilmiş aday varsa bu aday için “Bina Sınav Sorumlusu”ndan yedek cevap kâğıdı ve soru kitapçığı temin eder. Bu adayın “Sınav Giriş Belgesi”nde sıra numarası 0 (sıfır) olarak gözüktüğünden salonda uygun bir sıraya oturmasını sağlar. Adayın TCKN, adı ve soyadı ve test grubu bilgilerini “Salon Kontrol Listesi”nin altına ekler. Sınav sonrasında bu adayın kullandığı yedek cevap kâğıdını ve soru kitapçığını “Salon Sınav Paketi”ne koyar.
g) Yoklama işlemine geçmeden önce adaylara sınav süresince dışarıya çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatır, ihtiyacı olanlara kısa süreli izin verir.
ğ) Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adayı, “Bina Sınav Sorumlusu” tarafından verilen “İzin Belgesi”yle sınava alır. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayı sınava almaz. h) Sınav kurallarında aksi belirtilmedikçe sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına; herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın da tekrar sınava girmesine izin vermez.
 ı) “Salon Sınav Paketi”ni, adayların gözü önünde açar.
 i) Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını sayarak “Salon Kontrol Listesi”yle karşılaştırır, eksik olması durumunda “Bina Sınav Sorumlusu”ndan yedek cevap kâğıdı ve/veya soru kitapçığı temin ederek durumu “Salon Sınav Tutanağı”na yazar.
j) Cevap kâğıtlarının adaylara kimlik denetimi yapılarak dağıtılmasını sağlar.
k) Sınav kurallarını adayların duyabileceği şekilde okur.
 l) Soru kitapçıklarını dağıtımını sağlar, “Cevap Kâğıdındaki Kitapçık Kodu” ile “Soru Kitapçığı Kodu”nun aynı olmasına dikkat eder. Yan yana, arka arkaya veya çapraz oturan adaylara aynı kitapçık türü verilmemesine özen gösterir.
m) Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra kitapçıklarda eksik sayfa, basım hatası vb. olup olmadığını araştırmaları için adayları soru kitapçıklarının sayfalarını hızlıca kontrol etmeleri konusunda uyarır. Kusurlu kitapçık varsa bunları “Bina Sınav Sorumlusu”ndan temin edeceği yedek kitapçık ile değiştirir. n) Adaylara, cevap kâğıtları ve soru kitapçıklarındaki ilgili alanları doldurmaları ve imzalamaları gerektiğini hatırlatır.
o) Sınavın ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen adayların her biri için “Salon Kontrol Listesi”nde isimlerinin bulunduğu satırdaki “AÇIKLAMA” hanesine “GİRMEDİ” yazar, bu adayların cevap kâğıtlarındaki “Aday sınava girmedi” bölümünü kurşun kalemle kodlar ve sınav evrakını toplayarak koruma altına alır. Bu adayların TCKN bilgilerini “Salon Yoklama Tutanağı”ndaki ilgili bölüme yazar ve tüm salon görevlileri tarafından imzalanmasını sağlar.
 ö) Salonda sessizce dolaşarak her bir adayın soru kitapçığı türünü cevap kâğıdındaki “Test Grubu” bölümüne kodladığını kontrol eder ve cevap kâğıdında yer alan “Test Grubu Kontrolü” bölümünü paraflar. Adayın test grubunu, aynı zamanda “Salon Kontrol Listesi”nde de kodlar.
p) Sınav kurallarına uymayan aday için “Salon Sınav Tutanağı” düzenler ve tüm salon görevlileri tarafından imzalanmasını sağlar.
 r) Salon kapısının sınav süresince açık tutulmasını sağlar.
s) Yüksek sesle “SINAV BAŞLAMIŞTIR" diyerek sınavı başlatır. Sınavın başlangıç ve bitiş saatlerini adayların görebileceği bir yere yazar. Sınav süresi bittiğinde ise yüksek sesle “SINAV BİTMİŞTİR” diyerek sınavı sonlandırır.
ş) Sınav bitiminde soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını adaylardan eksiksiz olarak teslim alır. Sınav evrakında eksiklik varsa salonun dikkatli bir şekilde aranmasını sağlar, buna rağmen sınav evrakı bulunamadıysa salondaki tüm sınav görevlileri tarafından imzalanmak üzere tutanak düzenler.
 t) Sınav bitiminde, sınav evrakının tamamını (tutanaklar da dâhil) “Salon Sınav Paketi”ne uygun şekilde yerleştirir ve “Salon Sınav Paketi”ni “Bina Sınav Sorumlusu”na imza karşılığında teslim eder.
Son Güncelleme: 04.04.2016 20:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.