2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARI İLE BİLİRKİŞİLİĞE KABULE İLİŞKİN DUYURU

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca,     EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, EK-2 de aranan nitelikleri taşıyanlar arasından aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır.

    BAŞVURU ŞARTLARI:

    1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
   a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
   b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
   c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
   ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
   d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
   e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
   f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
   g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
   h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak.
   2- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece “Kamulaştırma” uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma şartları aranır.
   3- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 05 kodlu Kamulaştırma temel uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları ve bilirkişilik temel eğitimini almış olmaları şartıyla, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.
   4- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.
        5- Meslek öncesi eğitimde ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

   BAŞVURU USULÜ:

   1- Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna EK-3’deki başvuru kılavuzu dikkate alınarak e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır.
         2- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında Sistem tarafından girilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak Başvuru Formunun elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile imzalanması gerekmekte olup bilirkişilik başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurudan önce gerekli imzalardan birine sahip olmaları zorunludur.
   3- Yazılı olarak, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.
   4- Birden fazla bölge kurulu listesine kaydedilmek üzere başvuruda bulunulamaz.
           5- Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabilir. İlk kez başvuru yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup seçim yapılırken bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.